www.onderdelenmetshop.nl
Spartamet Onderdelen MET shop Alles voor Uw Spartamet, Rabbit, Hercules of Saxonette.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden OnderdelenMETshop.
spartamet onderdelen/postorderservice.

Definities:
OnderdelenMETshop is een onderdeel van Sekeris Supply & Support hierna ten noemen als verkoper.
De persoon of het bedrijf dat de bestelling plaats hierna te noemen als wederpartij.
Onder schriftelijke bevestiging verstaan wij Brief, Fax en Email. (Met uitzondering van de automatische orderbevestiging)

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van verkoper, zowel terzake van de leveringen van goederen en/of onderdelen daarvan tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder goederen worden in deze algemene voorwaarden tevens diensten begrepen.

1.2 Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze op voorhand af, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Opdrachten gelden eerst als door verkoper aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd dan wel wanneer wij uitvoering aan de opdracht geven. De datum van de bevestiging is hierbij bepalend.

2.2 Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezegging door ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Verkoper behoud zich het recht zonder opgaaf van redenen een bestelling niet te accepteren.

Artikel 3: Annuleren

3.1 Annulering van een bevestigde order is in beginsel niet mogelijk.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld geschieden al de opgaven van verkoper onder voorbehoud van prijswijziging.

4.2 In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.

Artikel 5: Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank- of girorekening, binnen de termijn als op de factuur gesteld. De op onze bank- of girorekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

5.2 Bij levering onder rembours zal de order verhoogd worden met rembourskosten.

Artikel 6: Rente en kosten

6.1 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is verkoper gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 2,0% per maand aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6.2 Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door niet betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente,door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 en zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door wederpartij van de buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk hebben gemaakt.

Artikel 7: Levering

7.1 Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Verkoper is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen een redelijk termijn is wederpartij daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.

7.2 Verkoper is verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand, onlust, werkstakingen, transportmoeilijkheden en dergelijke hebben wij het recht om in overleg met wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

7.3 Indien een rembourszending geweigerd of niet afgehaald word zijn wij genoodzaakt de door ons gemaakte kosten op U te verhalen.

7.4 Verkoper streeft er naar de bestelde goederen in 1 zending te leveren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal er in overleg met de wederpartij besloten kunnen worden tot een deellevering. De nalevering geschiedt op kosten van de verkoper.

7.5 Koper dient na ontvangst van de goederen deze te contoleren en eventuele reclames/manco's  binnen 14 dagen gerekend vanaf de verzend datum aan verkoper te melden. Na deze termijn vervalt de aansprakelijkheid van verkoper.

Artikel 8: Ruilen/Retourneren

8.1 De wederpartij heeft het recht het geleverde binnen 7 werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren. (afkoelingsperiode)
De goederen dienen in de originele ongeopende verpakking en ongebruikt te zijn. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn.
Onvoldoende of niet gefrankeerde zendingen worden gewijgerd.

8.2 Het betaalde orderbedrag word binnen 30 dagen na ontvangst en controle van de goederen op de (post)bank rekening van de wederpartij gestort verminderd met verpakkings- en verzend- kosten.

Artikel 9: Transport en risico

9.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan verkoper is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

9.2 Het transport geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder bedingt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 10: Garantie

10.1 Tenzij verkoper zelf een garantiecertificaat afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garanderen wij de goede werking van de door ons geleverde goederen slechts voorzover deze door haar desbetreffende leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd en wordt nagekomen overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Ten deze zullen wij nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht van onze rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de betreffende garantiecertificaten.

10.2 De garantie geldt niet indien:

- de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
- de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.
- de wederpartij niet, niet tijdig behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met ons voortvloeit.

10.3 Onze garantie houdt in dat wij gedurende de garantietermijn, te onzer uitsluitende beoordeling, dan wel voor onze rekening fouten herstellen dan wel het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door nieuwe levering vervangen. Wij zijn nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebrek gebleken goederen te bovengaan. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting vervangen, worden de vervangen (onderdeel van) goederen ons eigendom.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijziging van de voorwaarden

12.1 Verkoper behoud zich het recht voor deze voorwaarden indien nodig eenzijdig te wijzigen.
Deze voorwaarden zijn ten alle tijden zichtbaar via de website en worden geacht bekend te zijn aan wederpartij voor de overeenkomst gesloten wordt.

Laatste wijziging 27/08/2007

Terug

Uw ipadres is: 18.232.31.206
Sekerishosting
Copyright © 2023 onderdelenMETshop. Powered by Zen Cart